Tôi đưa cho ông sáu ngày để rời khỏi văn phòng và nói với anh ấy tôi sẽ cho anh ta một số tiền. Nếu anh ta sẽ không làm việc, ông phải rời khỏi. Vào ngày