Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi không thể di chuyển. Có cái gì đó về Bartleby mà đóng băng cho tôi, nhưng, đồng thời, làm tôi cảm thấy tiếc cho anh. Khi thời gian trôi qua nghĩ