Câu chuyện ngày nay của chúng tôi được gọi là Benito Cereno. Nó được viết bởi Herman Melville. Chúng tôi kể lại câu chuyện trong ba phần. Dưới đây là Shep Oneal với phần một của Benito