với cặp chân mày bắt đầu có dấu hiệu nhướng lên thì bà ta gần như cà lăm để vội vàng bắt đầu có dấu hiệu phủ nhận lời buộc tội đầy tai tiếng. Không bao giờ